Gegevensbeschermingsbeleid

Het Connectingdots BV Gegevensbeschermingsbeleid heeft betrekking op het gebruik, de verwerking en de bewaring van de persoonsgegevens die Connectingdots BV verzamelt. Het beschrijft eveneens uw rechten met betrekking tot het gebruik van, de toegang tot en de verbetering van uw persoonsgegevens.  Door onze websites, producten of diensten te gebruiken geeft u toestemming aan Connectingdots BV om uw persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken, te gebruiken, en te bewaren overeenkomstig dit Connectingdots BV Gegevensbeschermingsbeleid. Gelieve dit document te lezen vooraleer u uw persoonsgegevens aan ons overmaakt.

Het Connectingdots BV Gegevensbeschermingsbeleid is in overeenstemming met de toepasselijke privacy wetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door:

Connectingdots BV

Vagevuurstraat 45

8750 Wingene

Ondernemingsnummer: (BE) 0627.961.865

Tel: +32(0)51 814 414

E-mail: privacy@connectingdots.be

Aan wie is dit gegevensbeschermingsbeleid gericht?

Dit beleid is van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten, prospecten, gebruikers en personen die belangstelling tonen voor onze producten en/of diensten.

Welke categorieën van persoongegevens verzamelen en verwerken wij?

Persoonsgegevens omvatten elke informatie die kan gebruikt worden om u te identificeren als een specifiek individu. Het omvat de volgende gegevens:

Natuurlijke personen:

Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, postadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, rekeningnummer.

Rechtspersonen;

Naam onderneming, postadres, btw-nummer, rekeningnummer.

Contactpersoon: naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, postadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres.

Waarom slaat Connectingdots BV uw persoonsgegevens op?

De persoonsgegevens die wij opslaan worden door Connectingdots BV gebruikt om:

 • overeenkomsten uit te voeren,
 • bestellingen te verwerken en diensten, producten en data te leveren zoals door de klant gevraagd,
 • te informeren over onze diensten en producten,
 • technische ondersteuning en productondersteuning te leveren,
 • toegang te verlenen tot bepaalde beperkt toegankelijke pagina’s op onze websites,
 • website- en softwareproblemen te analyseren en op te lossen,
 • de noden van onze klanten te begrijpen,
 • marktonderzoek te doen en publiciteitscampagnes te voeren op basis van ons rechtmatig belang. We streven steeds naar een evenwicht tussen ons rechtmatig belang en de bescherming van uw persoonsgegevens,
 • nieuwsbrieven en publiciteitsmateriaal te sturen,
 • vragen van klanten te beantwoorden,
 • klachten te behandelen,
 • fraude en misbruik tegen te gaan.

De opslag van uw persoonsgegevens laat ons ook toe om klanten te registreren voor opleidingen, events of conferenties, om vragen te stellen die een rechtstreeks antwoord vereisen, om bestellingen van onze nieuwsbrieven en andere publicaties uit te voeren.

Met wie deelt Connectingdots BV mijn persoonsgegevens?

Connectingdots BV kan uw persoonsgegevens delen met de onderaannemers die we gebruiken om bepaalde diensten voor ons uit te voeren (reclamebureau’s, ICT-leveranciers, cloudproviders, e-mail service providers, videocontentmakers, …). Onze onderaannemers mogen uw persoonsgegevens enkel gebruiken op basis van onze instructies. Bovendien kan Connectingdots BV uw gegevens delen met haar filialen. Onze filialen hebben eveneens de plicht uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Connectingdots BV zal uw persoonsgegevens doorgeven wanneer dat verplicht is bij wet, of wanneer Connectingdots BV te goeder trouw van mening is dat doorgave van de gegevens noodzakelijk is om (1) aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals bv. in het kader van de bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde of in antwoord op vragen van autoriteiten die instaan voor de wetshandhaving, of om fraude, misbruik of een werkelijk dreigend gevaar af te wenden of (2) om de wettelijke rechten van Connectingdots BV te beschermen en te verdedigen.

Uw persoonsgevens kunnen gedeeld worden met derde partijen in de Verenigde Staten van Amerika. In dat geval zullen uw persoonsgegevens beschermd worden door specifieke contractuele verplichtingen en overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving.

Hoe lang bewaart Connectingdots BV mijn persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers zo lang als nodig voor het leveren van onze producten en onze diensten, voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor de uitvoering van onze overeenkomsten.

Zijn mijn persoonsgevens beveiligd?

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. We nemen alle gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

Wat zijn mijn rechten?

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens.

Op uw eenvoudige vraag zal Connectingdots BV u informeren of het al dan niet persoonsgegevens van u bewaart. Connectingdots BV zal u toegang verlenen tot uw persoonsgegevens en uw gegevens verbeteren indien u dat vraagt. U hebt het recht om de vernietiging van uw persoonsgegevens te vragen indien de verwerking ervan niet gebeurt in overeenstemming met de privacywetgeving. U kunt zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden evenals tegen het gebruik van marketingprofielen op basis van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht zich te verzetten tegen het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden voor diezelfde marketingdoeleinden. Om uw rechten uit te oefenen of indien u een vraag heeft betreffende uw persoonsgegevens kan u ons contacteren per email aan het e-mailadres privacy@connectingdots.be of per post aan het postadres Connectingdots b.v.b.a., Vagevuurstraat 45, 8750 Wingene, België. U kunt zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit per e-mail aan het e-mailadres contact@apd-gba.be, of per post aan het postadres GBA Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België.

Scroll naar boven